• pokój: 309

  • tel: 81 536 04 52
  • tel: 81 536 04 53

  • e-mail: praktyki.prywatne@oil.lublin.pl

Formalności związane z wydaniem zaświadczeń o wpisie do rejestOru indywidualnej/ specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej można załatwić w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej lub w biurach naszych delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Jednostką odpowiedzialną jest Komisja Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej – Zespół ds. Praktyk Prywatnych. Przewodniczącą Komisji jest dr n. med. Barbara Hasiec.

Aktualności

Przypominamy:

Lekarze/lekarze dentyści, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską


Sankcje przewidziane ustawą dla przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej w zakresie dodania art. 108 ust. 5 o treści:

Przepis ust. 4 stosuje się do podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który wykonywał tę działalność bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 104 ust. 2.

Zgodnie z powołanym ust. 4: Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Konieczność stosowania wskazanego przepisu dotyczy również przypadków wykonywania działalności leczniczej bez rejestracji i jest równoznaczne z odmawianiem wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą osobom, które wykonywały bez rejestracji działalność leczniczą przed złożeniem wniosku o wpis.


Obowiązki wynikające z prowadzenia praktyki

Kalendarz lekarza praktyka 2023