• pokój: 304

  • tel: 81 536 04 79

  • e-mail: szczepienia@oil.lublin.pl

Zwrot z tytułu części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2024

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o dofinansowaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom szczepień za rok 2024 poprzez zwrot 90% poniesionych kosztów, do łącznej maksymalnej kwoty 300 zł rocznie na jednego członka LIL.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

  • brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,
  • złożenie odpowiedniego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty szczepienia w 2024 roku

FORMULARZ WNIOSKU

Wnioski w preferowanej formie elektronicznej można składać najpóźniej do 31 stycznia 2025 roku ewentualnie w formie papierowej w Biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur osobiście lub za pośrednictwem poczty.

UWAGA!

Czas na złożenie wniosku to 3 miesiące od dnia zaszczepienia.

(ust. 13 regulaminu „Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest złożenie go w terminie nie później niż 3 miesiące od dnia zaszczepienia z zastrzeżeniem nieprzekraczalnego terminu do rozliczeń tj. 31.01. kolejnego roku.”)

Szczegóły dotyczące zasad zwrotów za szczepienia znajdą Państwo w uchwale i regulaminie zespołu ds. szczepień: