Propozycja dla lekarzy – członków LIL w Lublinie

Opublikowano dnia: 8 kwietnia, 2024Kategorie: Aktualności

W dniu 6 września 2023 r. Rzecznik Praw Pacjenta wdrożył nowy pozasądowy tryb przyznawania odszkodowań na rzecz pacjentów, oparty na Funduszu Kompensacyjnym Zdarzeń Medycznych w związku z likwidacją od 1 lipca 2024 r. działających w tym zakresie komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1675 z 2023 r.)

Powyższa zmiana przepisów prawa umożliwia ubieganie się przez lekarzy, członków samorządu lekarskiego, o powołanie w skład Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Zgodnie z art. 67w. ust. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (w nowym brzmieniu) – członkom Zespołu przysługuje wynagrodzenie za udział w sporządzaniu opinii w wysokości nieprzekraczającej 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród w zyskach w czwartym kwartale roku ubiegłego, nie więcej jednak niż 120% tego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie, a także zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775  Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465).

Z obecnej perspektywy najbardziej przydatne specjalizacje lekarskie to:

 • radiologia i diagnostyka obrazowa
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
 • neurochirurgia,
 • medycyna ratunkowa,
 • medycyna sądowa,
 • położnictwo i ginekologia oraz ginekologia onkologiczna,
 • choroby wewnętrzne,
 • chirurgia naczyniowa, onkologiczna, klatki piersiowej, dziecięca i ogólna,
 • geriatria,
 • onkologia kliniczna,
 • epidemiologia,
 • mikrobiologia lekarska,
 • gastroenterologia,
 • psychiatria,
 • hematologia,
 • neurologia oraz neurologia dziecięca,
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • choroby zakaźne,
 • okulistyka,
 • pediatria,

Informacje na temat Zespołu ds. Świadczeń, w tym wymogi związane z powołaniem do jego składu i warunki współpracy, znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rpp/zespol­ekspertow4. Wszelką korespondencję z tym związaną można natomiast kierować na adres: kompensacja@rpp.gov.pl.

Najnowsze wiadomości