• pokój: 306

 • tel: 81 536 04 65
 • tel: 81 536 04 70

 • e-mail: kkm@oil.lublin.pl

 • Godziny urzędowania:

 • pon, śr, czw 8.00 – 16.00

 • wt 8.00 – 17.00

 • pt 8.00 – 15.00

WAŻNE INFORMACJE

 • Kompletna dokumentacja powinna być złożona w sekretariacie Komisji najpóźniej na cztery tygodnie przed posiedzeniem.
 • Rachunek wystawiamy po posiedzeniu Komisji Bioetycznej na którym rozpatrywany był wniosek i przesyłamy do wnioskodawcy wraz z opinią.
 • W przypadku badań wieloośrodkowych prosimy o przygotowanie pakietów do Komisji Lokalnych (cv badacza, oświadczenie o wyposażeniu ośrodka i kwalifikacjach zespołu badawczego, streszczenie protokołu w j. polskim, oświadczenie o pokryciu kosztów za wydanie opinii o badaczu i ośrodku).

SKŁAD KOMISJI

 • Dr n. med. Janusz Dubejko – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal – Wiceprzewodnicząca
 • mec. Tomasz Przeciechowski – Wiceprzewodniczący
 • Dr n. med. Marek Domański
 • Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
 • Dr n. med. Monika Bojarska-Łoś
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
 • Dr n. fil. Wiesława Okła
 • Dr n. med. Barbara Hasiec
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk
 • Ks. dr Rafał Pastwa

TERMINY POSIEDZIEŃ

 • 23 kwietnia 2024 r.

DOKUMENTACJA

Wymagane dokumenty w związku ze z łożeniem badania klinicznego produktu leczniczego:

Dokumenty zgodne z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.05.2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego (Dz. U. z 2012 r. poz. 491).

Wymagane dokumenty w przypadku badań realizowanych w ramach prac habilitacyjnych, doktorskich, licencjackich, magisterskich:

Wniosek do Komisji Bioetycznej (powinien zawierać następujące informacje: nazwa jednostki organizacyjnej, w której będą wykonywane badania, kierownik jednostki organizacyjnej, kierownik tematu badawczego, członkowie zespołu badawczego, temat badania, przewidywany termin zakończenia badań, program badania, założenia, metody, opis grupy badawczej,

 • Protokół badania podpisany przez kierownika tematu badawczego.
 • Informacja dla Pacjenta.
 • Formularz Świadomej Zgody.
 • Zgoda kierownika jednostki na przeprowadzenie badań.
 • Pismo z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za wydanie opinii Komisji Bioetycznej.

OPŁATY

Zgodnie z uchwałą Nr 461/2006/5/R ORL w Lublinie z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 74/2000/III ORL w Lublinie z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie finansowania działalności Komisji Bioetycznej przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej Komisja pobiera następujące opłaty:

 • za wydanie opinii dotyczącej eksperymentu medycznego – 6 000 zł
 • za wydanie opinii dotyczącej istotnych poprawek w protokole badania – 500 zł

Jako Komisja Lokalna nie pobieramy opłaty za opinię o badaczu i ośrodku

REGULAMIN KOMISJI BIOETYCZNEJ

AKTY PRAWNE

 • Deklaracja Helsińska z 1964 r. z późniejszymi zmianami,
 • Ustawa z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.05.2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego (Dz. U. z 2012 r. poz. 491),
 • Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 1999 Nr 47, poz. 480),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.03.2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. 2005, Nr 57, poz. 500)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz. U. 2005, Nr 101, poz. 845), z nowelizacją z dnia 18.05.2005 r.