Informacje ogólne

Okręgowe Izby Lekarskie od czerwca 2017 r. mają obowiązek przejmowania dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach, którzy byli ich członkami i wykonywali zawód w formie praktyki zawodowej, a takiej dokumentacji po ich śmierci nie przejął inny podmiot.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie podjęło w dniu 18 września 2018r. uchwałę w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w związku z przejmowaniem dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach przez Lubelską Izbę Lekarską (treść Instrukcji).

Przekazanie dokumentacji do Izby

W przypadku śmierci lekarza prowadzącego praktykę zawodową osoba będąca w posiadaniu dokumentacji medycznej składa do Lubelskiej Izby Lekarskiej oświadczenie przekazania dokumentacji lub wskazuje adres jej przechowywania – Oświadczenie (treść Oświadczenia do pobrania).

Udostępnianie dokumentacji pacjentom

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej (upoważnienie.pdf).

Wniosek należy złożyć osobiście:

 • w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej
  20-079 Lublin ul. Chmielna 4
  tel.: 81 536 04 53, 81 536 04 52
 • w Delegaturze LIL w Białej Podlaskiej
  ul. Warszawska 14 (pok. nr 046)
  tel.: 83 344 28 87
 • w Delegaturze LIL w Zamościu
  ul. Partyzantów 3
  tel.: 84 638 46 58
 • w Delegaturze LIL w Chełmie
  ul. Ceramiczna 1
  tel.: 82 564 35 99

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem danych osobowych pacjentów oraz osób uprawnionych do uzyskania dokumentacji medycznej z praktyk lekarskich zmarłych lekarzy jest Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie (ul. Chmielna 4, 20-079, nr tel.: 81 536 04 50)

Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa tj. art. 5 ust. 11 a ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas jaki, jest wymagany szczególnymi przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej.

W związku z przetwarzaniem pacjentom lub osobom uprawnionym do pozyskania dokumentacji przysługuje prawo do: dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych (chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe przekazywane są jedynie instytucjom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa i nie są przekazywane do państw trzecich.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pomocą służy Inspektor Ochrony Danych Osobowych LIL, z którym można skontaktować się drogą korespondencyjną lub pod adresem poczty elektronicznej: odo@oil.lublin.pl.

Dokumentacja medyczna przejęta przez Lubelską Izbę Lekarską

2017 rok
lek. Alina Korzeniowska
lek. Janusz Pomiankiewicz
lek. Tomasz Luterek
lek. Roman Borowski

2018 rok
lek. Edward Woliński
lek. Jadwiga Robak
lek. Czesława Poździk-Kufel
lek. dent. Maria Madej-Powroźnik

2019 rok
lek. dent. Mariusz Wojtaś

2020 rok
lek. Krzysztof Marczewski
lek. Sławomir Górnik
lek. Urszula Lipska-Jasiota
lek. Małgorzata Englert

2021 rok
lek. Jerzy Derkacz
lek. Anna Wojciechowska

2022 rok
lek. Stanisława Igras
lek. Ewa Jagniątkowska
lek. dent. Tomasz Banach
lek. Tadeusz Wilczewski

2023 rok
lek. Alicja Ćwiklińska
lek. Teresa Sawa
lek. Ewa Szymanko-Ostrowska
lek. Riad Haidar
lek. Dariusz Pilipiuk

2024 rok
Lek. Mirosław Tarkowski