• pokój: 306

 • tel: 81 536 04 65

 • e-mail: kkm@oil.lublin.pl

STAŻ PODYPLOMOWY

Staż podyplomowy rozpoczyna się każdego roku 1 marca i 1 października.

Tryb odbywania staży podyplomowych jest uregulowany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 poz. 377)

I.

Absolwenci VI roku Wydziału Lekarskiego lub V roku Oddziału Stomatologii mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Województwa Lubelskiego – składają do Lubelskiej Izby Lekarskiej:

 1. wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Lublinie, dostępny pod adresem: [wniosek będzie dostępny od 9 lipca 2024 r.] – wniosek należy wypełnić on-line do 26 lipca 2024 r., wydrukować i wraz z kompletem dokumentów dostarczyć do Komisji Kształcenia Medycznego najpóźniej do 31 lipca 2024 r. do godziny 15:00
 2. kopia zaświadczenia o ukończeniu studiów wydanego przez dziekanat uczelni (w przypadku ukończenia uczelni medycznej w Polsce),
 3. dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) – oryginał dokumentu do wglądu,
 4. w przypadku posiadanych rekomendacji dokumenty wymienione we wniosku.

REKOMENDACJE:

 1. autorstwo jeżeli lekarz w trakcie studiów był pierwszym autorem opublikowanej w czasopiśmie, aktualnego w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej
 2. współautorstwo jeżeli lekarz w trakcie studiów był współautorem przynajmniej jednej publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej
 3. działalności pożytku publicznego lekarz w trakcie studiów uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzonej zaświadczeniem właściwego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), lub uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia poza Rzecząpospolitą Polską, potwierdzonej zaświadczeniem podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego. Zaświadczenie -wzór
  Wykaz fundacji nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
 4. zgoda na odbycie stażu – dotyczy LEKARZY DENTYSTÓW ubiegających się o staż w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy dentystów. Zgoda na odbycie stażu – wzór

Pozostałe dokumenty należy złożyć do Komisji Prawo Wykonywania Zawodu

II.

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie wydaje Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty i na mocy uchwały kieruje stażystę do podmiotu uprawnionego przez Urząd Marszałkowski do prowadzenia stażu.

Lista jednostek uprawnionych do prowadzenia staży dla lekarzy i lekarzy dentystów

III.

 W celu dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem osoba skierowana do odbycia stażu jest zobowiązana do stawienia się w wyznaczonej jednostce co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu.

IV.

Absolwenci ubiegający się o staż poza regionem działania Lubelskiej Izby Lekarskiej składają dokumenty w odpowiedniej Okręgowej Izbie Lekarskiej.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie, tel. 81 536 04 65

KURSY W TRAKCIE STAŻU

Obowiązujące kursy w trakcie stażu podyplomowego dla LEKARZY:

 • bioetyka, prawo medyczne, orzecznictwo lekarskie, zdrowie publiczne i profilaktyka dotycząca szczepień ochronnych, komunikacja z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS – organizator: Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zgłoszenia na kurs przyjmuje mgr Dorota Szymanek: dorota.szymanek@umlub.pl
 • transfuzjologia kliniczna – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8
 • profilaktyka onkologiczna, leczenie bólu – organizator: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Obowiązujące kursy w trakcie stażu podyplomowego dla LEKARZY DENTYSTÓW:

 • bioetyka, prawo medyczne, orzecznictwo lekarskie, zdrowie publiczne i profilaktyka dotycząca szczepień ochronnych, komunikacja z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS – – organizator: Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zgłoszenia na kurs przyjmuje mgr Dorota Szymanek: dorota.szymanek@umlub.pl
 • profilaktyka onkologiczna, leczenie bólu – organizator: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
 • kurs z zakresu medycyny ratunkowej – organizator: brak
LEKARZE DENTYŚCI LEKARZE
Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu odbędzie się w dniach:
4-5.06.2024 r. w siedzibie LIL w Lublinie, ul. Chmielna 4, godz. 10:00, sala konferencyjna
Szkolenie z bioetyki i prawa medycznego odbędzie się w dniach:
10-14.06.2024 r., w siedzibie LIL w Lublinie, ul. Chmielna 4, godz. 10:00, sala konferencyjnaKursy odbędą się w formie stacjonarnej

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Komisji Kształcenia Medycznego: kkm@oil.lublin.pl

Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu odbędzie się w dniach:
16-18.07.2024 r.
6-8.08.2024 r.
Kursy odbędą się w formie on-line
Szkolenia z bioetyki i prawa medycznego odbędą się w dniach:
20-28.05.2024 r.
26.08-03.09.2024 r.
Kursy odbędą się w formie on-line

Terminy kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów:

orzecznictwo lekarskie:
18-20.09.2024 r.

profilaktyka dotycząca szczepień ochronnych:
24.09.2024 r.

Na kurs można się zapisać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod tym adresem.

Liczba miejsc na każdy z kursów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy stażysta może zapisać się tylko na jeden termin!!!

Dokumenty do pobrania:

Klauzula na temat zasad przetwarzania danych osobowych stażystów – lekarzy i lekarzy dentystów przez Marszałka Województwa Lubelskiego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63&p1=szczegoly&p2=1569109

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

W dniu 1 maja 2017 r. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych został udostępniony dla lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także dla absolwentów wydziału lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. W celu uzyskania uwierzytelnienia przez Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie należy:

 1. założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)
 2. po zalogowaniu się do SMK, należy wypełnić wniosek o modyfikację uprawnienia w Systemie Monitorowania Kształcenia.

WAŻNE!! Uzyskanie uwierzytelnienia, a więc „roli” w systemie SMK nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o LEK/LDEK lub PES. Tym samym po uzyskaniu statusu „zaakceptowany”, a więc akceptacji wniosku o nadanie uprawnień w roli „Absolwenta” lub „Lekarza, czy lekarza dentysty”, kolejnym krokiem jest złożenie odrębnego wniosku o przystąpienie do LEK/LDEK, lub wniosku o przystąpienie do PES.

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 19239, czynną w godzinach 9.00 – 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@csioz.gov.pl.