• pokój: 3 (parter)

 • tel: 81 536 04 54

 • tel: 81 536 04 93

 • e-mail: skladki@oil.lublin.pl

 • Adres skrytki na ePUAP: /OIL_Lublin/SkrytkaESP

Saldo składek członkowskich można sprawdzić wysyłając zapytanie na adres e-mail : skladki@oil.lublin.pl

Wysokość obowiązkowych składek członkowskich:

Uchwała ustala wysokość składki członkowskiej obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 120 zł miesięcznie.

Lekarz lub lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego opłaca składkę w wysokości 60 zł miesięcznie.

Składkę w wysokości 120 zł miesięcznie opłaca lekarz i lekarz dentysta, członek Lubelskiej Izby Lekarskiej figurujący w rejestrze OIL w Lublinie, w tym:

 • uzyskujący przychody z innych źródeł (nie pracujący w zawodzie, ale posiadający prawo wykonywania zawodu),
 • uzyskujący przychody poza świadczeniami emerytalnymi bądź rentowymi do ukończenia 70 roku życia.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz dentysta:

a) ukończył 70 lat,
b) został skreślony z rejestru członków Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie (zrzekł się prawa wykonywania zawodu lub został przeniesiony do innej izby lekarskiej), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło skreślenie,
c) złożył oświadczenie i wniosek, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/rozdzial-2-zrodla-przychodow/1478/), z wyłączeniem renty lub emerytury. Zwolnienie ma charakter czasowy. Przysługuje tylko i wyłącznie na bieżąco i na okres nieosiągania przychodów (poza rentą lub emeryturą).

O zaistniałym zdarzeniu osiągnięcia przychodów lekarz lub lekarz dentysta ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Lubelską Izbę Lekarską. Jest to równoznaczne z zakończeniem okresu zwolnienia i koniecznością opłacania składki członkowskiej od następnego miesiąca, po złożeniu zawiadomienia o osiąganiu przychodów.

Decyzję w sprawie zwolnienia z opłacania składek członkowskich podejmuje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w formie uchwały. Skarbnikiem ORL w Lublinie jest dr n. med. Barbara Hasiec.

WINDYKACJA OBOWIĄZKOWYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH:

Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, OIL w Lublinie może skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co powoduje dodatkowe obciążenia kosztami egzekucji, które zaspokajane są w pierwszej kolejności.

Składki dla wykonujących zawód lekarza za granicą:

Wykonywanie zawodu lekarza za granicą oraz opłacanie tam składek, przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, nie zwalnia z obowiązku opłacania składek w Polsce. Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do zastosowania wobec takich osób zwolnienia, bądź też zaniechania poboru składki.

W związku z powyższym, lekarze, którzy wykonują zawód za granicą są nadal zobowiązani do opłacania składki członkowskiej. Jedyną możliwością uniknięcia poboru składek członkowskich, jest złożenie pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu oraz dostarczenie dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu do działu Rejestru Lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie. Powoduje to skreślenie zainteresowanego z listy członków izby oraz niemożność wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Składki dla lekarzy/lekarzy dentystów przebywających na urlopie macierzyńskim:

Uprzejmie zawiadamiamy iż lekarze przebywający na urlopie macierzyńskim nie są zwolnieni z opłacania obowiązkowych składek członkowskich, w związku z osiąganiem przychodów. Wyłącznie lekarze/lekarze dentyści przebywający na bezpłatnym urlopie wychowawczym w związku z nieosiąganiem przychodów mogą być zwolnieni z opłacania składek.

W przypadku wystąpienia zaległości składkowych, istnieje możliwość rozłożenia ich na raty.

Lekarz lub lekarz dentysta musi wystąpić z pismem do Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie, które będzie zawierało:

 • wysokość zaległości
 • wskazanie ilości rat jaką lekarz/lekarz dentysta jest w stanie spłacać (maksymalnie 12 rat)

Następnie sprawa zostaje skierowana do rozpatrzenia przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

Informacja dla lekarzy z prywatną praktyką o możliwości rozliczania obowiązkowych składek członkowskich.

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości rozliczenia obowiązkowych składek członkowskich na rzecz Lubelskiej Izby Lekarskiej, zamieszczamy stosowną informację na ten temat: Link do artykułu

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie nie ma możliwości wystawiania faktur VAT w związku z obowiązkowymi składkami członkowskimi. Wynika to z faktu iż należności z tytułu składek nie są transakcją podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty można składać:

 • osobiście – w biurze LIL bądź w biurze delegatury LIL
 • wysyłając pocztą tradycyjną
 • wysyłając przez ePUAP : adres skrytki na ePUAP  – /OIL_Lublin/SkrytkaESP