Przypominamy, że:

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.):

Art. 103. Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, z zastrzeżeniem art. 104.

Art. 104. 1. Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

 

Przechowywanie dokumentacji medycznej po wykreśleniu praktyki zawodowej

Uchwała Nr 24/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r., która precyzuje, w jaki sposób lekarz zaprzestający prowadzenia praktyki zawodowej realizuje obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków przechowywania dokumentacji medycznej.

 

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej

W dniu 15 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o działalności leczniczej. Dotyczą one m.in. zasad rejestracji indywidualnych praktyk lekarskich.

Najważniejsze zmiany to:

 • odstąpienie od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego,
 • zniesienie obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego przez praktyki wykonywane wyłącznie w zakładzie leczniczym,
 • zniesienie obowiązku przekazywania organowi prowadzącemu rejestr dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia OC (posiadanie aktualnej polisy OC jest nadal wymagane).
 • miana nazewnictwa – „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” zastąpiono „zakładem leczniczym”.

W związku z tym informujemy lekarzy/lekarzy dentystów wnioskujących o wpis nowego gabinetu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą uprzejmie informujemy, iż nie mają obowiązku dostarczania Izbie opinii organu sanitarnego.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r.w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej

Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek sporządzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej. Regulamin powinien zawierać informacje :

 • nazwisko i imię lekarza
 • cele i zadania działalności leczniczej
 • rodzaj działalności leczniczej
 • zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
 • wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określonej w art.28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada o prawach Pacjenta i Rzeczni)ku Praw Pacjenta
 • wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych
 • organizacja prowadzenia praktyki

Przykład regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej (Pomorski Magazyn Lekarski, tom 5 (216) – 2012, strona 11.)

Regulamin organizacyjny nie dotyczy praktyk wykonywanych wyłącznie w zakładzie leczniczym (podstawa prawna ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960)

 

Wizytacja praktyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25.02.2012 r.

 

Informowanie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Uchwała Nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych.