Przewodnicząca:

Barbara Hasiec

Członkowie:

Maria Dura
Renata Florek-Szymańska
Grzegorz Pietras
Tomasz Puchala
Andrzej Skrzyński
Jacek Szkutnik
Krzysztof Wałecki
Katarzyna Winniczuk

Regulamin Komisji Wykonywania Zawodu

Obowiązek sporządzania zestawień o ilości odpadów medycznych

Przypominamy właścicielom prywatnych gabinetów o obowiązku corocznego sporządzania i składania zbiorczych zestawień o ilości wytwarzanych odpadów, w tym medycznych.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 z późn. zm.) każdy posiadacz prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbiorcze zestawienia danych wytwórca ma obowiązek przekazać marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzory aktualnych formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007 r., nr 101, poz. 686)

O interpretację przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji odpadów Prezes NRL zwrócił się 29 września 2010 roku do Ministra Środowiska.

Szczegóły w komunikacie Prezesa (pdf)

List Prezesa NIL do Ministra Środowiska (pdf)

Odpowiedź Ministra (pdf)

Stanowisko NRL z 4 lutego 2011 r. (pdf)

W dniu 17 października 2011r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów , zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. Z 2011r. Nr 221, poz. 1319) – rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2011r. http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011221131901.pdf ( ten punkt do zamieszczenia również w zakładce Komisje Problemowe)

Lekarze, którzy mają zarejestrowaną indywidualną/ specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej z podmiotem leczniczym powinni zaktualizować dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej tj. złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i uzyskać zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Czas na dostosowanie starych praktyk do nowej formy wykonywania działalności – do 31 grudnia 2012r.

Informacje na temat prowadzonych przez lekarzy praktyk lekarskich można uzyskać w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie ul. Chmielna 4, pokój nr 309 (III piętro) lub pod numerem telefonu 81 536 04 53. Lekarze z Delegatury Bialskopodlaskiej, Chełmskiej i Zamojskiej mogą kontaktować się z biurem swojej Delegatury.