Polityka prywatności Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubelska Izba Lekarska z/s Chmielna 4, 20-079 Lublin (dalej jako LIL lub Administrator), NIP 7121935182, tel. tel: 81 536 04 50, e-mail sekretariat@oil.lublin.pl

 2. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych itp. prosimy o kontakt e-mailowy: sekretariat@oil.lublin.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku danych zbieranych przy pomocy formularzy.
 • art. 6 ust. 1 lit f RODO w przypadku danych zbieranych przez Google Analytics – dane te służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.
 1. Na stronie internetowej oil.lublin.pl gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:
 • informacje przekazywane przez użytkownika za pomocą formularzy: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu;
 • dane gromadzone przez nas automatycznie: identyfikatory urządzeń lub inne identyfikatory jak adres IP; informacje na temat przeglądarki; identyfikatory urządzeń i ich parametry.
 1. Informacje powyższe wykorzystujemy i przetwarzamy w celu korzystania z usług świadczonych przez LIL, w tym w szczególności w celu: zamieszczania ogłoszeń o pracę; przeprowadzenia rejestracji na szkolenia; przesyłania newslettera; udzielania użytkownikowi pomocy w obsłudze serwisu; analizy ruchu na stronie www.

 2. Nie udostępniamy ani nie przekazujemy zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy dane na temat użytkownika są potrzebne w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Państwa danych osobowych, należą do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych oraz firm świadczących usługi pomocy technicznej. Podmioty te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy zapewnimy, aby dane były przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującym prawem.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej.
 1. Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • skarga do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl
 1. Stosujemy zabezpieczenia oraz procesy zarządcze i technologiczne, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.