Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – lekarze / lekarze dentyści, którzy kończą staż podyplomowy muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) /Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (od 2013 r. Lekarski Egzamin Końcowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy), aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty. Jednak od sesji jesiennej 2008 ustawa ta nie nakłada już obowiązku ukończenia stażu przed przystąpieniem do LEP-u / LDEp-u (LEK/LDEK). W związku z powyższym do egzaminu mogą również przystępować lekarze w trakcie odbywania stażu.

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie 1 października i 1 marca.
Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty :

 • Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (pobierz druk wniosku)
 • miękka kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 • Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Ważna informacja

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską. Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim, a także osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M. P. z 2017r. poz. 84), tj.:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
 • świadectwo złożenia:
  • Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
  • Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
  • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
  • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

– uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim.

Dodatkowo, jeżeli Lekarz uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 • oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierającą opinię zawodową (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską (dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia lekarskie lub lekarsko-dentystyczne w języku innym niż język polski)

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie 1 października i 1 marca.

Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza / lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej – procedura nostryfikacji
 • kserokopia suplementu dyplomu wraz z oryginałem do wglądu oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawiane są na inne nazwiska)
 • Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP (wiza pobytowa, zezwolenie na zamieszkanie na czas określony lub dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy, Karta Polaka)
 • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK – uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim – dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski
 • wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ(pobierz druk oświadczenia)

Dodatkowo Lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód,
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 • oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP, zawierającą opinie zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Na wniosek lekarza / lekarza dentysty, który stara się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu adaptacyjnego lub złożenia testu umiejętności ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek W-1A o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu adaptacyjnego/ przystąpienia do testu umiejętności, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów” (pobierz druk wniosku)
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w państwie członkowskim UE
 • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
 • dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza/ lekarza dentysty
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • decyzja Ministra Zdrowia o skierowaniu na staż adaptacyjny lub test umiejętności
 • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK – uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim – dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza / lekarza dentysty posiadającego pawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty wydane do dnia 31.12.2016r., który odbył staż podyplomowy oraz złożył Lekarski Egzamin Państwowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (Lekarski Egzamin Końcowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy) lub któremu Minister Zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w RP i który złożył LEP/LDEP (LEK/LDEK) lub odbył staż adaptacyjny lub złożył test umiejętności – okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 • Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 • Posiadany dotychczas dokument – „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza” wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty” wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
 • “Karta stażu podyplomowego lekarza”, “Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”
 • świadectwo złożenia LEK-u/LDEK-u – pierwszy zdany pozytywnie, kopia dokumentu (oryginał do wglądu)
 • decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym odbytym w RP
 • dokument potwierdzający odbycie stażu adaptacyjnego lub złożeniu testu umiejętności – wydane na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
 • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK – uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim – dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty z UE zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu, wpisania na listę członków oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza i przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek W-2A o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • Kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dokument potwierdzający kwalifikacje formalne spełniający minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej
 • Dokument potwierdzający kwalifikacje formalne specjalisty,
 • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK – uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim – dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski – oryginał do wglądu
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza / lekarza dentysty, który stara się o wydanie nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o wpisaniu lekarza / lekarza dentystę na listę członków izby, dokonania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydania dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek W-6 o wpis na listę członków i do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydanie “Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza” “Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty” (pobierz druk wniosku)
 • dyplom lekarza / lekarza dentysty (stomatologa)
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • zaświadczenie o ukończonym stażu podyplomowym / zaświadczenie o ukończeniu praktyki lekarsko-dentystycznej
 • dotychczasowe zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty (stomatologa)
 • Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia (dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty)
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty za granicą, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
 • dyplomy specjalizacji i tytułów naukowych – oryginały do wglądu
 • decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury – oryginały do wglądu
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza / lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty wydane do dnia 31.12.2016r., który złożył egzamin państwowy (LEP/LDEP, LEK/LDEK) okręgowa rada lekarska przyznaje PWZ w celu podjęcia pracy zarobkowej.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek W-2B o przyznanie / ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej dla lekarza cudzoziemca (pobierz druk wniosku)
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • dyplom lekarza / lekarza dentysty lub kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • nostryfikacja dyplomu – zaświadczenie o uznaniu równoważności dyplomu – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydane przez polską Wyższą Uczelnię Medyczną (obowiązuje po 24.04.2008 r.)
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 • Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 • „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza” wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty” wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
 • “Kartę stażu podyplomowego lekarza”, “Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” albo decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu stażu odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej
 • świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza / lekarza stomatologa LEP/LDEP (obowiązuje od dnia 01.10.2004r.) lub LEK/LDEK (obowiązuje od 2013 r.)
 • kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – karta pobytu, wiza pobytowa (Multi 365), karta Polaka, pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego – egzamin przeprowadza Naczelna Rada Lekarska
 • zezwolenie wydane przez właściwego wojewodę na zatrudnienie
 • wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza / lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia kształcenia podyplomowego lub odbycia studiów w celu uzyskania stopnia naukowego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek W-2C o przyznanie / ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu określonym w art. 7 ust.1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • Kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • nostryfikacja dyplomu – zaświadczenie o uznaniu równoważności dyplomu – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydane przez polską Wyższą Uczelnię Medyczną (obowiązuje po 24.04.2008 r.)
 • „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza” wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty” wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
 • karta stażu podyplomowego lub decyzja Ministra Zdrowia o zaliczeniu stażu
 • świadectwo złożenia LEP/LDEP lub LEK/LDEK
 • zezwolenie Ministra Zdrowia na szkolenie podyplomowe / studia
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego – egzamin przeprowadza Naczelna Rada Lekarska
 • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
 • kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – karta pobytu, wiza pobytowa (Multi 365), karta Polaka, pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie specjalizacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach – dotyczy lekarzy posiadających wizę pobytową lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie RP,
 • dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej albo podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkoleń
 • wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu na obszarze RP i stara się o przyznanie prawa wykonywania zawodu okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek W-2D o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • kopia dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje lekarza / lekarza dentysty
 • kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w państwie członkowskim UE (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty przez 3 kolejne lata w okresie 5 lat przed wydaniem zaświadczenia – wydaje właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej – wydaje właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza” wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty” wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
 • decyzja Ministra Zdrowia o skierowaniu na staż adaptacyjny lub przystąpieniu do testu umiejętności
 • decyzja Ministra Zdrowia potwierdzająca uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty
 • kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • dowód zmiany nazwiska – tylko w przypadku, gdy dokumenty wystawione są na inne nazwisko
 • wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego – egzamin przeprowadza Naczelna Izba Lekarska w Warszawie
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza, który uzyskał obywatelstwo polskie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego zgodnie z posiadanym obywatelstwem.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek W-4A o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego zgodnie z posiadanym obywatelstwem (pobierz druk wniosku)
 • decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu obywatelstwa polskiego
 • dowód osobisty
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego
 • Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 • orzeczenie o stanie zdrowia (pobierz druk wniosku)

– po stażu podyplomowym

Na wniosek lekarza, który uzyskał obywatelstwo polskie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu zgodnie z posiadanym obywatelstwem.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek W-4 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza /lekarza dentysty zgodnie z posiadanym obywatelstwem (pobierz druk wniosku)
 • decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu obywatelstwa polskiego
 • dowód osobisty
 • “Prawo wykonywania zawodu lekarza” / ”Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • orzeczenie o stanie zdrowia(pobierz druk wniosku)

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz kserokopie tych dokumentów.

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu na obszarze RP na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (prawo przyznawane w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu – W-2F (wzór do pobrania)
 2. Decyzja Ministra Zdrowia, o której mowa w art. 7 ust. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 3. Dyplom spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów wraz z Suplementem do Dyplomu określającym przebieg i czas trwania studiów
 4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeśli taki tytuł posiada
 5. Orzeczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wydane przez lekarza upoważnionego na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (wyłącznie na wzorze izbowym załączonym obok) (pobierz druk orzeczenia)
 6. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód
 7. Oświadczenie wskazujące podmiot leczniczy przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, w którym lekarz zamierza wykonywać zawód ( promesa zatrudnienia)
 8. Dokumenty odnoszące się do znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza
 9. Dokumenty określające przebieg i czas pracy lekarza / lekarza dentysty w kraju, w którym wykonywał zawód (książeczka pracy)
 10. Dokument tożsamości (paszport)
 11. Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 12. Dokument potwierdzający prawo pobytu na obszarze RP (wiza, karta pobytu)
 13. Oświadczenie RODO – (pobierz druk oświadczenia)

UWAGI

Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski należy przedstawić w oryginale wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa zarówno wniosek jak i w/w dokumenty mogą zostać dostarczone pocztą tradycyjną w formie kopii notarialnie potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz kserokopie tych dokumentów,

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu na obszarze RP na podstawie art. 7 ust. 2e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym – W-2E (wzór do pobrania)
 2. Decyzja Ministra Zdrowia, o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza na określony z zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia we wskazanym podmiocie leczniczym – decyzja, o której mowa w art. 7 ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 3. Dyplom potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów, zalegalizowany przez konsula RP dla danego państwa, które wydało dyplom lub zawierający apostille wraz z Suplementem do Dyplomu określającym przebieg i czas trwania studiów
 4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty zalegalizowany przez konsula RP dla danego państwa, które wydało dyplom lub zawierającego apostille
 5. Oświadczenie o znajomości znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie powierzonego zakresu czynności
 6. Orzeczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wydane przez lekarza upoważnionego na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (wyłącznie na wzorze izbowym załączonym obok) (pobierz druk orzeczenia)
 7. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód
 8. Zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny- zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2a pkt. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 9. Dokument potwierdzający wykonywanie zawodu jako lekarz specjalista przez okres co najmniej 3 lat w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia od podmiotu leczniczego o którym mowa w pkt. 7
 10. Dokumenty określające przebieg i czas pracy zawodowej w kraju, w którym lekarz/ lekarz dentysta wykonywał zawód (książeczka pracy)
 11. Dokument tożsamości (paszport)
 12. Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 13. Dokument potwierdzający prawo pobytu na obszarze RP (wiza, karta pobytu)
 14. Oświadczenie RODO – (pobierz druk oświadczenia)

UWAGI

Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski należy przedstawić w oryginale wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa zarówno wniosek jak i w/w dokumenty mogą zostać dostarczone pocztą tradycyjną w formie kopii notarialnie potwierdzonych za zgodność z oryginałem

– Na wniosek lekarza / lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego lub prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyjęciu go w poczet członków izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej.
– Dane osobowe i dokumenty zostają przekazane do izby, której lekarz stał się członkiem.
– Na podstawie zawiadomienia o przyjęciu lekarza do izby skreśla się go z listy członków izby z której się przeniósł

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek W-3 o przeniesienie i wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • „Prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty” lub „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza” wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty” wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty są wystawione na inne nazwiska)
 • świadectwo z ostatniego miejsca pracy lub inne dokumenty potwierdzające pracę w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat (nie dotyczy emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu)
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Postępowanie dotyczy lekarza / lekarza dentysty , który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na czas nieokreślony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Złożenie oświadczenia stanowi podstawę do zmiany numeru rejestracyjnego i wpisania informacji do okręgowego rejestru oraz dokonania wpisu urzędowego w dokumencie prawo wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty :

 • oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
 • „Prawo wykonywania zawodu lekarza” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

– Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu Komisja ds. Wykonywania Zawodu przekazuje całość dokumentacji Komisji Kształcenia Medycznego, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsca odbywania przeszkolenia.
– Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia – z określeniem trybu, programu, czasu i miejsca odbywania stażu adaptacyjnego.
– Po odbyciu przeszkolenia okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o stwierdzeniu odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.
– Wpisanie do rejestru informacji o podjęciu wykonywania zawodu oraz wpisanie w dokumencie o prawie wykonywania zawodu i na odpowiednim wniosku adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
 • „Prawo wykonywania zawodu lekarza” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

Zwolnienie z odbycia przeszkolenia:

 • lekarz/ lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu, który przez okres dłuższy niż 5 lat, nie wykonuje zawodu a zamierza podjąć jego wykonywanie ma obowiązek złożenia oświadczenia o zamiarze jego wykonywania
 • zgodnie z art. 10 ust. 3 a ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz jest zwolniony z odbycia przeszkolenia, pod warunkiem, że przez pierwsze trzy miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
 • lekarz zwolniony z odbycia przeszkolenia zobowiązany jest zawiadomić okręgową radę lekarską, o tym zamiarze ze wskazaniem daty podjęcia wykonywania zawodu oraz imienia , nazwiska, numer prawa wykonywania zawodu oraz specjalizacji lub tytuł specjalisty osoby, pod nadzorem której ma wykonywać zawód przez pierwsze trzy miesiące.
 • zawiadomienie następuje poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 20a do Regulaminu – pobierz druk oświadczenia

Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty Prezes okręgowej rady lekarskiej wydaje zarządzenie w sprawie skreślenia lekarza / lekarza dentysty z listy członków izby lekarskiej z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu. Dokonuje się wpisu urzędowego do dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, dane z rejestru przenosi się do archiwum komputerowego oraz akta osobowe lekarza do archiwum.

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
 • „Prawo wykonywania zawodu lekarza” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

Lekarze wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie wydaje odpowiednie zaświadczenia wyłącznie członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej na podstawie złożonego wniosku, odpowiednich dokumentów (tj. dokumenty potwierdzające okres wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w ciągu ostatnich 5lat (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)) oraz po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, a także Centralnego Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską. Okręgowa rada lekarska wydaje zaświadczenia w oparciu o obowiązujące przepisy Unii Europejskiej, które reguluje Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

 • informacja o przetwarzaniu danych w systemie IMI: (pobierz druk)
 • oświadczenie o niekaralności (pobierz druk oświadczenia)
 • klauzula informacyjna RODO (pobierz druk oświadczenia)
 • potwierdzenie opłaty. W 2024 roku za każde zaświadczenie pobiera się opłatę w wysokości (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r): Od dnia 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi 127,26 zł. Od dnia 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi 129 zł. Opłatę należy wpłacić w kasie Lubelskiej Izby Lekarskiej lub na rachunek bankowy nr 16 1910 1019 2600 1690 3121 0001.
Pobieranie opłaty wynika z art. 6 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. (Dz. U. 2016, poz. 65)

Od dnia 8 sierpnia 2020, zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedura prowadzona jest przez Naczelną Izbę Lekarską (kontakt: sekretariat@hipokrates.org)