Na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) lekarz, lekarz dentysta obowiązany jest, w terminie 30 dni, do zawiadomienia okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem o:

 • zmianach dotyczących imion i nazwiska (potrzebne dokumenty: odpis skrócony aktu małżeństwa lub decyzja o zmianie nazwiska oraz prawo wykonywania zawodu – oryginał)
 • zmianie obywatelstwa (uzyskanie lub utrata obywatelstwa polskiego, potrzebne dokumenty: w przypadku uzyskania obywatelstwa polskiego – decyzja o nadaniu obywatelstwa, dowód osobisty, 2 zdjęcia)
 • uzyskaniu specjalizacji, stopnia, tytułu naukowego (potrzebne dokumenty: dokument poświadczający uzyskanie specjalizacji, stopnia lub tytułu naukowego oraz prawo wykonywania zawodu -oryginał)
 • zmianie adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej
 • zmianie adresu do korespondencji
 • zmianie miejsca zatrudnienia z podaniem informacji o nazwie i adresie miejsca pracy, okresu, formy zatrudnienia i stanowiska – potrzebne dokumenty :kopia umowy o pracę oraz aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie, stanowisko oraz wymiar czasu pracy, a po zakończeniu zatrudnienia świadectwo pracy. W przypadku umowy cywilno-prawnej – kserokopia umowy oraz zaświadczenie o realizowaniu bądź wykonaniu tej umowy,
 • rozpoczęciu prowadzenia indywidualnej/ specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej (obowiązkowy wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – wpisu dokonuje okręgowa izba lekarska na terenie której lekarz/ lekarz dentysta zamierza prowadzić praktykę)
 • zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz druk oświadczenia)
 • podjęciu wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
 • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
 • przyznaniu emerytury lub renty przedkładając stosowny dokument (decyzja ZUS bądź aktualna legitymacja emeryta/rencisty),
 • wykonywaniu zawodu w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.
 • posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie,
 • ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza / lekarza dentysty
 • zakazie lub zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty

Lekarz, lekarz dentysta, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać zawód na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz.z 2018r. poz.168)

Powiadomienie o podjęciu wykonywania zawodu na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie (dla członków innych izb)

Pobierz druk powiadomienia (pdf)