Dz. U. z 2023 poz. 2704
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

Dz. U. z 2023 poz. 2730
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dz. U. z 2023 poz. 2731
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Dz. U. z 2023 poz. 2733
w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Dz. U. z 2023 poz. 2734
w sprawie wzoru karty zgonu

Dz. U. z 2023 poz. 2746
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

Dz. U. z 2023 poz. 2782
zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Dz. U. z 2023 poz. 2784
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Dz. U. z 2023 poz. 2785
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Dz. U. z 2023 poz. 2788
w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz osób uprawnionych do ich wykonywania

Dz. U. z 2023 poz. 2804
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Dz. U. z 2023 poz. 2806
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Dz. U. z 2023 poz. 2810
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

Dz. U. z 2023 poz. 2819
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Dz. U. z 2023 poz. 2820
w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

Dz. U. z 2024 poz. 22
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

Dz. U. z 2024 poz. 23
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej