Ogólne informacje na temat Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (Internal Market Information System)

Lubelska Izba Lekarska będąc użytkownikiem Systemu IMI jest odpowiedzialna za zapewnienie osobom, których dane są przetwarzane w systemie IMI odpowiednich gwarancji do dostępności oraz przejrzystości informacji związanych z ochroną danych osobowych. W sytuacji gdy dane osobowe lekarzy / lekarzy dentystów niezbędne do wymiany informacji przez System IMI uzyskiwane są bezpośrednio od osoby fizycznej, należy przekazać jej co najmniej następujące informacje (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz przyjętą polityką ochrony danych osobowych):

  • powiadomienie, że uzyskiwane dane osobowe mogą być / będą przetwarzane w systemie IMI oraz cel ich przetwarzania;
  • nazwę i dane kontaktowe administratora danych (tj. zwyczajowo instytucji, która dane pozyskała od osoby);
  • kategorie odbiorców, którym dane mogą być ujawnione (tj. rodzaje instytucji współpracujących z innych państw członkowskich, np. poprzez ogólne ich określenie);
  • informację o prawie dostępu osoby do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią formularza dla lekarza/lekarza dentysty w związku z potrzebą przetwarzania danych osobowych w systemie IMI (wzór do pobrania).

Zmiany po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązujące od 18 stycznia 2017 r.

Potwierdzenie znajomości języka polskiego – dotyczy osób, które ukończyły studia lekarskie albo lekarsko dentystyczne w języku innym niż język polski

Wszystkie osoby, które ukończyły studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego są zobowiązane wykazać odpowiednią znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską.

Oznacza to, że nie jest już wystarczającym dowodem znajomości języka polskiego złożenie oświadczenia przez obywatela Polski albo innego państwa członkowskiego UE – każda osoba, która ukończyła studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w innym języku niż język polski (a więc także studia na polskiej uczelni medycznej prowadzone w języku angielskim), bez względu na posiadane obywatelstwo, przed uzyskaniem prawa wykonywania zawodu jest zobowiązana złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany i przeprowadzany przez Naczelną Izbę Lekarską.

Opłaty za zaświadczenia związane z procedurą uznawania kwalifikacji

Za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza lub lekarza dentysty przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy okręgowej rady lekarskiej, która wydała to zaświadczenie.

Pobieranie powyższych opłat wynika z art. 6 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Mechanizm ostrzegania

Okręgowe rady lekarskie mają obowiązek wysyłać za pośrednictwem systemu wymiany informacji IMI (System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym) tzw. ostrzeżenia dot. lekarzy i lekarzy dentystów, na których nałożono w Polsce zakaz wykonywania zawodu (czasowy albo stały) albo których ograniczono w wykonywaniu zawodu.