Dz. U. z 2024 poz. 536
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji p sychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Dz. U. z 2024 poz. 549
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mi nistra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Dz. U. z 2024 poz. 570
w sprawie ogłoszenia jednoliteg o tekstu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Dz. U. z 2024 poz. 572
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego

Dz. U. z 2024 poz. 576
w sprawie ogłoszenia jednoliteg o tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Dz. U. z 2024 poz. 581
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz. U. z 2024 poz. 610
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mini stra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świad czeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do f inansowania świadczeń ze środków publicznych

Dz. U. z 2024 poz. 637
w sprawie rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny ro zwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów

Dz. U. z 2024 poz. 650
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierani a krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Dz. U. z 2024 poz. 655
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażow ego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem s tawów

Dz. U. z 2024 poz. 715
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Dz. U. z 2024 poz. 730
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dz. U. z 2024 poz. 748
w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących lecz enie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychot ropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym C entrum Przeciwdziałania Uzależnieniom