W związku z realizacją połączenia telefonicznego (przychodzącego) zainicjowanego przez osoby dzwoniące z wybranymi numerami Lubelskiej Izby Lekarskiej i zarejestrowaniem przez urządzenie nagrywające, Pani/Pana danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazywanych przy jego użyciu innych informacji, jeżeli stanowią one dane osobowe, zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1) dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku rozmowy telefonicznej jest Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin, sekretariat@oil.lublin.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: odo@oil.lublin.pl.
 3. Celem przetwarzania jest podniesienie bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, poprzez kontynuowanie połączenia telefonicznego po odsłuchaniu komunikatu informującego, że rozmowy telefoniczne są nagrywane;
  – art. 6 ust.1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Nagrania przechowywane są maksymalnie przez okres trzech miesięcy od momentu nagrania.
  W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagranie zostaje zabezpieczone i przechowywane jest do czasu przekazania go uprawnionym organom lub do czasu uzyskania informacji o wyjaśnieniu sprawy lub zakończeniu postępowania, lecz nie dłużej niż 5 lat od daty nagrania.
 5. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania.
  W przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.
 7. Podanie danych jest niezbędne do realizacji obsługi telefonicznej i odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy jest brak możliwości jej przeprowadzenia. W takim przypadku prosimy kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pośrednictwem poczty e-mail lub skrzynki ePUAP.
 8. Lubelska Izba Lekarska nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, ani też nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.